שער לנגישות חברתית
ולהשתתפות שוויונית.להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


דף הבית >> חוקים ותקנות
חוקים ותקנות          
 

 

מאזני צדק

המדור חוקים ותקנות מכיל חוקים ותקנות הרלוונטיים לתחום הנגישות והנגישות לשירות ובנוסף את רשימת התקנים הקשורים לנגישות.

 

  חוקים

 

 

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו התקבל ב-17 במרס 1992 - י"ב באדר ב' התשנ"ב, על-ידי הכנסת השתים-עשרה.. החוק מכריז על כך שזכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין. מטרת החוק "להגן על כבוד האדם וחרותו, כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית." החוק מגדיר את חירותו של האדם בישראל לצאת את הארץ ולהיכנס אליה, פרטיות וצנעת הפרט, הימנעות מחיפוש ברשות היחיד שלו, על גופו, בגופו או בכליו, והימנעות מפגיעה בסוד שיחו, בכתביו וברשומותיו. פגיעה בכבודו או בחירותו של אדם מותרת רק על בסיס חוק. בחוק כלולה הוראה בדבר יציבותו והבטחתו מפני שינויים באמצעות תקנות לשעת-חירום, חוץ מאשר במקרים חריגים.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998 
* קישור זה לחוק השוויון באתר "נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות" כולל עדכון של התיקונים  לחוק.

תקציר - דו"ח הוועדה לבדיקת חקיקה מקיפה בנושא: זכויות אנשים עם מוגבלות.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2) התשס"ה 2005 - נגישות

פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מחולל מהפכה בתחום שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה. החוק מחייב הנגשה של מקומות המיועדים לשימוש הציבור הרחב והפיכתם לזמינים לכל, על ידי סילוק מכשולים פיזיים הקיימים כיום ומקשים על ההשתלבות של אנשים עם מוגבלות בחברה. בנוסף להנגשה פיזית לאנשים עם מוגבלות החוק מחייב הפיכת המקום לנגיש מבחינת התמצאות בסביבה ותקשורת ע"י קביעת עזרים באמצעותם יוכלו גם אנשים עם ליקויים כגון ליקויי ראיה או שמיעה ואנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או נפשית, להתמצא ולהתנהל בחיי היום יום במקומות ציבוריים.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 9), התש"ע 2010  התיקון  לחוק מאריך ב-3 שנים את המועדים בהם חייבים גופיים פרטיים ורשויות מקומיות להשלים את ביצוע הנגישות בבניינים קיימים. מטרת התיקון לאפשר היערכות וביצוע דרישות הנגישות המחוייבות על פי התקנות, לאחר שהתקנתן על ידי משרדי הממשלה לא הסתיימה במועד שנקבע על פי החוק. 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 10) התשע"ב 2012 התיקון לחוק דוחה ב-2 עד 3 שנים את המועד המחייב להנגשה.
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 11) התשע"ג 2012 התיקון לחוק מאריך בשנתיים לגופים פרטיים את התקופה לגביה ניתן לקבוע בתקנות החלה הדרגתית של חובות נגישות השירות.
לפי תיקון זה החובה לבצע נגישות שירות תחול במלואה על גופים פרטיים מיום 1 בנובמבר 2017.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 5), התשס"ח - 2008

התיקון מחייב ברור והודעה על הצורך בביצוע התאמות נגישות לתלמיד או להורה בעת רישום התלמיד למוסד החינוך או גן הילדים.
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 17), התשע"ח - 2018 
 
התיקון לחוק דוחה את המועד האחרון להשלמת ביצוע התאמות הנגישות של מבני ציבור קיימים ברשויות ציבוריות עד ה-1 לנובמבר 2021.
 
התיקון הוא חלק מחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019, התשע"ח - 2018, ספר החוקים 2713 מתאריך 22.3.2018 פרק ז' הוראות שונות: סעיף 36 עמ' 535-537. 

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965 ,(פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבורים ופרק ה'1א : נגישות לאנשים עם מוגבלות )

 

חוק שיקום נכי נפש בקהילה - התש"ס 2000

מטרת חוק זה לקדם את השיקום והשילוב בקהילה של אנשים עם מוגבלות נפשית כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה - 2005

 

חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח 2008

החוק התקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית ביום 1 באפריל 2008 וייכנס לתוקף בהדרגה במשך 3 שנים החל מיום 1 לפברואר 2009.

חוק חניה לנכים, התשנ"ד - 1993

 
חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 96) התשע"א -2010 החוק מתייחס לסמכויות הפיקוח של הרשות המקומית על העמדת רכב וחנייתו בחניות נכים המוצבות על פי חוק במקום ציבורי.

חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) התשס"ו - 2005

 

 

 

תקנות

 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013 

התקנות אושרו בכנסת ה-18. שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן חתם על התקנות ב-18 לפברואר 2013.
התקנות פורסמו ברשומות בקובץ התקנות 7240 בתאריך 25 לאפריל 2013 ונכנסו לתוקף 6 חודשים מיום פרסומן.
הקישור לתקנות אלה באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכולל את כל התיקונים עד לתאריך המצוין בו.
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע"ד-2014 תיקון לתקנות: 59, 61, 89, 96, 98, 102 
 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע"ז-2016
 
התיקון דוחה את מועד השלמת התאמות נגישות באתר אינטרנט.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (בתאמות נגישות לשירות) (תיקון) התשע"ח - 2017
 
קובץ התקנות 7876 26 באוקטובר 2017.
התיקון מתייחס להתאמות נגישות בשירות אינטרנט.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע"ד-2013

התקנות אושרו בועדת העבודה הרווחה והבריאות בתאריך 2.8.2011. אוגוסט 2013 שרת המשפטים חתמה על התקנות.
התקנות פורסמו ברשומות בקובץ התקנות 7304 בתאריך 11 בנובמבר 2013 ונכנסו לתוקף 6 חודשים מיום פרסומן.
 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לאתר), התשס"ח-2008

התקנות פורסמו בקובץ התקנות 6712. תחילתן בתאריך 20 בנובמבר 2008

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב-2011  

יולי 2010 התקנות אושרו בועדת העבודה הרווחה והבריאות. יולי 2011 שר המשפטים חתם על התקנות לאחר שהתקבלה הסכמת שר הפנים.
התקנות פורסמו ברשומות בקובץ התקנות ב-22 לדצמבר 2011 ונכנסו לתוקף 6 חודשים לאחר פרסומן.
הסבר לטיוטת תקנות שוויון זכויות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים)
 
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) (תיקון) התשע"ג-2013
 
התיקון מאריך את מועדי ביצוע נגישות במבני ציבור קיימים.

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו), התש"ל 1970; חלק ח': התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבניין ציבורי (תיקון: תשל"א, תשנ"ה)

 

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו) (תיקון מס' 5) התשס"ט-2009 
חלק ח'1 פרק א': בניין ציבורי חדש

 

ב - 4 לפברואר 2009 אושר תיקון מס' 5 לתקנות אלה (חלק ח1)המתייחסות לנגישות בבניינים ציבוריים חדשים על ידי ועדת העבודה הרווחה והבריאות. התיקון אושר ונחתם על ידי שר הפנים. התקנות נכנסו לתוקף ב - 1 לאוגוסט 2009.   

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), (תיקון מס' 2) התש"ע-2010 
חלק ח'1 פרק ב': נגישות בנייני מגורים

 
ב - 1 לפברואר 2010 אושר תיקון מס' 2 המתייחס לנגישות בנייני מגורים חדשים. תקנות אלה פורסמו ברשומות ב - 7 למרץ 2010  ונכנסו לתוקף ב - 7 לספטמבר 2010 (180 יום לאחר פרסומן)

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), (תיקון מס' 2) התשע"ג-2012
 

תיקון לתקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל-1970 בנושאים הנוגעים לנגישות, כולל התקנת תאי שירותים נגישים, מקלחות ומלתחות נגישות בבניין קיים. 

תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014
 

לתשומת לב: בסעיף 32 לתקנות - ביצוע דרך גישה או כבש כדי לגשר על הפרש גובה של עד 1.2 מטרים פטור מהיתר.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס"ו-2006

מעבידים של אנשים עם מוגבלות או שמתעתדים להעסיק אנשים עם מוגבלות זכאים לפנות בבקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות לאנשים עם מוגבלות במקום העבודה. משרד התעשייה המסחר והתעסוקה החל להפעיל תקנות אלה החל מיום 21 לאוקטובר 2007. למידע נוסף: עלון מידע למעסיק

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי חירום והתגוננות אזרחית), התשס"ח-2007 (טיוטה מעודכן 31.12.07)

 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ט-2009

תקנות בזק פורסמו בקובץ התקנות 6745 עמ' 394-397
התקנות ייכנסו לתוקף ב-1 ליוני 2009. התקנה על התאמות נגישות בציוד קצה - תקנה 4(א) תכנס לתוקף מלא ב - 1 בינואר 2011.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות במוסד חינוך קיים), התשע"א-2011 

תקנות הנגישות למוסד חינוך קיים פורסמו בקובץ התקנות 7036 עמ' 1425-1427
התקנות בתוקף.  

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה) התשע"ה-2015 (טיוטה)

 

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008

תקנות בטיחות ומילוט (חלק א'). התקנות פורסמו בקובץ התקנות 6713.

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרותיו) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008

תקנות בטיחות ומילוט (חלק ב'). התקנות פורסמו בקובץ התקנות 6713.

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003

הקישור לתקנות נגישות לתחבורה ציבורית כולל את התיקונים משנת 2016 (עד 21 לנובמבר 2016)

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית( (תיקון), התשע"ו - 2016
 
קובץ התקנות 7716, 22 בספטמבר 2016

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית( (תיקון), התשע"ז - 2016
 
קובץ התקנות 7730, 21 לנובמבר 2016

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), התשע"ג - 2012
 
קובץ התקנות 7183, 20 בנובמבר 2012 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות חושית באוטובוסים בין-עירוניים), התשע"ח-2017 
 
קובץ התקנות 7871, 3 לאוקטובר 2017

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישה), התשע"ד - 2014
 
 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי הכשרה מקצועית), התשע"ה - 2014
 
 

תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים) התשע"ו - 2016
 
 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם), התשע"ו - 2016
 

קובץ התקנות 7716, 22 בספטמבר 2016
 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ז - 2016
 
קובץ התקנות 7727, 14 בנובמבר 2016
תקנות התכנון והבניה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש), התשע"ט - 2018 קובץ התקנות 8092, 22 באוקטובר 2018

 

 

תקנים

 

התקנים נכתבים במכון התקנים הישראלי וניתן לרכוש אותם ממכון התקנים בטלפון מספר 03-6465191.
למידע נוסף ראו באתר של מכון התקנים: https://www.sii.org.il/111-he/SII.aspx 
  

באתר של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פורסמו חלק מהתקנים הישראלים הקשורים לנגישות על פי הסכם עם מכון התקנים 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Top]
לייבסיטי - בניית אתרים